PAPILDOMO VAIRUOTOJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO IR VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

P. Krasausko įmonė
S. Dariaus ir S. Girėno 53-36, Pakruojis

PAPILDOMO VAIRUOTOJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO IR VIDAUS DARBO TVARKOS  TAISYKLĖS

(patvirtintos 2015-02-09 savininko Petro Krasausko)

Bendrosios nuostatos
1.Šios taisyklės taikomos vairuotojams, kurie, vadovaujantis LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 22 straipsnio 5 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, privalo baigti papildomus mokymus ir nustato papildomo mokymo tvarką.
2.Pagrindinis dokumentas, nustatantis vairuotojų ir mokymo įstaigos santykius, vykdant mokymus, yra mokymo sutartis. Atvykęs į mokymo įstaigą, prieš sudarant sutartį, vairuotojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, administracinio teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė. Pradedantieji vairuotojai turi pateikti vairuotojo pažymėjimą (išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą (-us0, už kurį (-iuos) jam buvo atimta teisė vairuoti).
3.Iki papildomų mokymų pradžios vairuotojas privalo mokymo įstaigai pateikti padaryto pažeidimo aprašą. Pažeidimo aprašą sudaro:
3.1. Įvadas. Jame aprašoma KET pažeidimo, už kurį buvo atimta teisė vairuoti, aplinkybės (eismo įvykio vieta), situacija (gali būti schema), pažeidimo esmė.
3.2. Pažeidimo vertinimas. Vairuotojas pateikia KET pažeidimo (-ų) komentarą (-us), kaltininką (-us) ir pan., pažeidimo (-ų) vertinimą (-us).
3.3. Išvados ir siūlymai. Nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kad vairuotojai neįvykdytų panašių pažeidimų, kita vairuotojo nuomone aktuali medžiaga, susijusi su pažeidimu.
3.4. informacijos šaltiniai. Nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant aprašą.
3.5. Priedai. Pridedamos schemos, grafikai ir kt.
4.Vairuotojui, kuris nepateikė pažeidimo aprašo iki mokymų pradžios, tą dieną mokymuose dalyvauti neleidžiama. Kita mokymų data suderinama iš anksto.
5.Mokymų kainą nustato mokymo įstaiga.

Vairuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė
6.Papildomų mokymų metu pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems teisė vairuoti motorines transporto priemones buvo atimta dėl KET pažeidimų, privalo:
6.1.išklausyti mokymo įstaigoje 45 min. vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą.
6.2.45 min. individualiai su psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), jo (jų) priežastį (-is) ir asmeninę atsakomybę.
6.3.Išklausyti 90 min. trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą.
6.4.Atlikti 45 min. praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kat. transporto priemone (neprivaloma vairuotojams už pažeidimus, padarytus važiuojant AM, A1, A2, A irB1 kat. transporto priemones).
6.5.Išlaikyti žinių patikrinimo testą (testą sudaro 25 klausimai su pasirenkamais atsakymais, testui spręsti skiriama 25 min.). Neišlaikius žinių patikrinimo testo, jį perlaikyti galima ne anksčiau kaip kitą dieną.
6.6.Tais atvejais, kai vairuotojas mokymo organizavimo dieną dėl tam tikrų priežasčių neatvyksta į mokymo įstaigą arba neišklauso tą dieną visų temų, privalo registruotis iš naujo. Vairuotojui bus sudarytos sąlygos mokymus atlikti kitą kartą.
6.7. Atlyginti dėl savo kaltės  mokymo įstaigai padarytą žalą.
6.8.Laikytis bendrųjų viešosios tvarkos reikalavimų, tausoti mokymo įstaigos inventorių ir vaizdines priemones.

 

Mokymo įstaigos teisės, pareigos ir atsakomybė
7.Mokymo įstaiga užtikrina, kad bus sudarytos sąlygos baigti mokymus per vieną dieną.
8.Mokymų pabaigoje mokymo įstaiga vairuotojui, kuriam atimta teisė vairuoti, išduoda papildomo mokymo baigimo pažymą.

 

Kiti reikalavimai
10.Pagal VKTI prie SM viršininko 2014-04-30 įsakymo Nr. 2b-86 reikalavimus, teorijos ir psichologijos kursų, praktinio saugaus , ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymo metu daromas vaizdo ir garso įrašas su duomenų saugojimu. Įrašai ir duomenys saugomi ne trumpiau kaip vienerius metus nuo vairuotojo mokymo pabaigos.
11.Pradedančiajam vairuotojui, ar vairuotojui, kuriam atimta teisė vairuoti, pageidaujant, mokymo įstaiga sudarys jam galimybę peržiūrėti papildomo vairuotojų mokymo, kuriame tas vairuotojas užfiksuotas, vaizdo ir garso įrašą mokymo įstaigoje.