Papildomas mokymas už KET pažeidimus

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau VKTI) nustatyta tvarka Petro Krasausko įmonei suteikta teisė organizuoti ir vykdyti papildomą vairuotojų mokymą. Atsakingas už papildomą vairuotojų mokymą yra įmonės savininkas Petras Krasauskas.

Papildomas vairuotojų mokymas VKTI nustatyta tvarka vykdomas pradedančiųjų vairuotojų (tai asmuo, įgijęs teisę vairuoti A, A1, A2, B ir B1 kategorijų motorinę transporto priemonę ir turintis vairavimo stažą iki dviejų metų), pažeidusių Kelių eismo taisyklių (toliau KET) reikalavimą (-us) vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems, laikytis lenkimo taisyklių, vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis, lakytis eismo reguliavimo signalų, KET nustatyta tvarka naudoti įspėjamuosius signalus, laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos, vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus, neviršyti nustatyto greičio daugiau kaip 10 km/h, nevairuoti  transporto priemonių neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata, mokymas ir motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, mokymas.

PRADEDANTIEJI VAIRUOTOJAI, pažeidę KET reikalavimą (-us),dėl kurio (-ių) privaloma baigti papildomą vairuotojų mokymą ir VAIRUOTOJAI, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, norėdami užbaigti papildomą vairuotojų mokymą, mokymo įstaigoje privalo:
1.Ne trumpiau kaip 45 min. individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikytą administracinė atsakomybė.
2.Baigti ne trumpesnį kaip 45 min. trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą.
3.Baigti ne trumpesnį kaip 90 min. trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą .
4.Ne trumpiau kaip 45 min. su  mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi mokytis saugiai, ekonomiškai ir ekologiškai vairuoti B kategorijos transporto priemonė (neprivaloma pradedantiesiems vairuotojams, kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimus, padarytus A1, A2, A ir B1 transporto priemonėmis ir vairuotojams, kuriems teisė vairuoti atimta dėl KET pažeidimų, norintiems susigrąžinti teisę vairuoti A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemones).
5.Išlaikyti žinių patikrinimo testą.

Registruojantis į papildomus vairuotojų kursus, reikalingi šie dokumentai:
-asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
-įsigaliojęs teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė;
-pradedantysis vairuotojas turi pateikti vairuotojo pažymėjimą (išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą (-us) už kurį (-iuos) jam buvo atimta teisė vairuoti);
-atvykdamas į vairuotojų mokymo kursus, vairuotojas privalo turėti užpildytą pažeidimo (-ų) aprašą (jei pažeidimo (-ų) aprašas pildomas vairavimo mokykloje, reikia atvykti vieną dieną prieš vykstant papildomo mokymo kursams).

Pažeidimo (-ų) aprašas pildomas anka, aprašą turi sudaryti šios dalys:
1.Įvadas. Aprašoma KET pažeidimo, už kurį buvo atimta teisė vairuoti aplinkybės: vieta (eismo įvykio vieta), situacija (gali būti schema), pažeidimo esmė.
2.Pažeidimo vertinimas. Vairuotojas pateikia KET pažeidimo (-ų) komentarą (-us), pažeidimo (-ų) vertinimą (-us).
3.Išvados ir siūlymai. Nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardinti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita vairuotojo nuomone svarbi informacija, susijusi su pažeidimu.
4.Inforemacijos šaltiniai. Nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo (-ų( aprašą.
5.Priedai.Pridedamos schemos, grafikai ir kita.

Pažeidimo (-ų) aprašas rašomas A4 formato lape lietuvių kalba. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba, pažeidimo (-ų) aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, bet turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai pateikiamas pažeidimo (-ų) aprašas, pavadinimas, vairuotojo vardas, pavardė, parašas ir data. Pažeidimo (-ų) aprašą vairuotojas pateikia mokymo įstaigos asmeniui, atsakingam už mokymą prieš bendro mokymo kurso pradžią.

Kursų trukmė viena darbo diena.
Papildomo vairuotojų mokymo kursų kaina 100 €.
Papildomo vairuotojų mokymo kursai vyksta kiekvieną trečiadienį.

Vairuotojams , kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, baigusiems papildomo mokymo kursus, vairavimo mokykla išduoda Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą.

Vairavimo mokykla informaciją apie pradedančiojo vairuotojo užbaigtą papildomą vairuotojų mokymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną suveda į VĮ ,,Regitra“ informacinę sistemą.

Papildomo vairuotojų mokymo vidaus darbo tvarkos taisyklės.